Cloner Boy

Tôi đã nghe phản hồi về việc thực tập mà tôi đã ứng tuyển qua Dev in Asia, đó là câu trả lời nhanh nhất mà tôi đã nhận được và tốt hơn nhiều so với chờ đợi hàng tuần.