Photo

Bao Huynh Interned at Apps Cyclone

Vietnam CV-HuynhMinhBao.docx
Contact

Send Message

To contact this candidate email huynhminhbao2808@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

I have some experience about unity development

Education

2014 - 2018 bachelor degree at Back Khoa University

Experience

6/2017 - 8/2017 Unity developer at intership

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *